Galerija

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 18. novembra dievkalpojuma ieraksts.

18. nov. 2020. g. Stokholmā
Somu baznīcā