Skip to content

Kārtība ciešanu laika dievkalpojumā

PDF formātā

DRAUDZES DZIESMA

 INTROITS

GLORIA PATRI

Māc: …… Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

DRAUDZE: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību, āmen!

GRĒKSŪDZE

Māc: Svetīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Sirdsžēlīgais Tēvs, Visuvarenais Dievs!

DRAUDZE:
Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas.
Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto Garu šķīstī mūsu sirdis un domas,
lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!


Māc: Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami: jā.

DRAUDZE: Jā.

ABSOLŪCIJA

Māc: Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību.

DRAUDZE: Āmen.

 GLORIA

Māc: Tas Jērs kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi!

DRAUDZE:
Ak, šķīstais Dieva Jēriņ, Tu grūtu krustu nesi.
Tu lēnīgs Dieva Bērniņ, par mums tā cietis esi!
Tu nāves jūrā peldējis, tā mūsu grēkus deldējis!
Apžēlojies par mums, ak Jēzu!

 DIEVA VĀRDA PASLUDINĀŠANA

Māc: Tas Kungs lai ir ar jums!

DRAUDZE: Un ar Tavu garu!

 Māc: LŪGSNA. Dievs, …To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

DRAUDZE: Āmen, āmen.

 SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS

Māc. Tā Kunga vārds!

DRAUDZE: Pateicība Dievam.

DRAUDZES DZIESMA

 SPREDIĶIS

DRAUDZE: TICĪBAS APLIECĪBA (visi)
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;
un uz Jēzus Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis
ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs,
sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi,
grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.
Āmen.

 DRAUDZES DZIESMA

 LŪGŠANA

 DRAUDZES DZIESMA­­­­­­­­­­­­­­­­

 SVĒTAIS VAKARĒDIENS

 Māc: Tas Kungs lai ir ar Jums.

DRAUDZE: Un ar Tavu garu.

 Māc: Paceliet savas sirdis.

DRAUDZE: Mēs tās paceļam uz to Kungu.

 Māc: Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam.

DRAUDZE:Tā ir labi un tā piederas.

 Māc: Prefācija: Tiešām tā ir labi un tā piederas, un ir svētīgi, ka tev, visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, * visos laikos un visās vietās pateicam. ………….Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un debesu pulkiem * slavējam tavu godību, dziedādami

DRAUDZE:

 VAKARĒDIENA IESTĀDĪŠANA

Māc: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots,
ņēma maizi, pateicās, pārlauza — un deva to saviem mācekļiem, sacīdams:
“Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa (†), kas par jums top dota; to dariet, mani pieminēdami.”
Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams:
“Ņemiet un dzeriet visi no tā; šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs (†), kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu; to dariet, cikkārt jūs to dzeŗat, mani pieminēdami.”

Jēzus vārdā lūgsim!

DRAUDZE:
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds!
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.

Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs: svētī svēto mielastu visiem, kas pie Tava galda sapulcēsies, no šīs maizes ēdis un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu Dēlu, mūsu Kungum pēc Viņa apsolījuma.

Māc: Maizi ko laužam ir viena maize,
tā mēs draudzi esam šīš maizes dalībnieki.
Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat,
pasludiniet tā Kunga nāvi, tiekams Viņš nāk.
Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem!

Nākiet viss ir sagatavots

Baznīcēni, kas vēlas saņemt Svēto vakarēdienu, nāk pie altāra.

DRAUDZE: (nākot dzied)
Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums,
Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums,
Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
– Dod mums savu mieru. Āmen!

PATEICĪBA – BENEDICAMUS

Māc.: Pateiciet tam Kungam jo Viņš ir mīlīgs.

DRAUDZE: Un Viņa žēlastība paliek mūzīgi.

Māc: Mēs Tev pateicamies, visuspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu, un lūdzam Tevi: svētī to, ka pie mums vairojas ticība uz Tevi, un sirsnīga mīlestība starp mums visiem, caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu.

DRAUDZE: Āmen.

 SVĒTĪŠANA

Dievs lai tevi svētī un tevi pasarga!
Dievs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!
Dievs lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!

DRAUDZE: Āmen, āmen, āmen.

DRAUDZES NOSLĒGUMA DZIESMA

 POSTLUDIUM