Skip to content

Kārtība Dieva vārda pasludināšanai

PDF formatā

DRAUDZES DZIESMA

 INTROITS

GLORIA PATRI

Māc: …… Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

DRAUDZE:

GREKSŪDZE

Māc: Svetīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Sirdsžēlīgais Tēvs, Visuvarenais Dievs!

DRAUDZE:
Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto Garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

DRAUDZE:Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!

 ABSOLŪCIJA

Māc: Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību.

DRAUDZE: Āmen.

GLORIA

Māc: Gods Dievam augstībā!

DRAUDZE:
Lai slava Dievam ir un gods, Par Viņa žēlastību!
Vairs negaida mums bargais sods, Bet Tēva mīlestība!
Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts,
Un naidam nav vairs varas!

 DIEVA VĀRDA PASLUDINĀŠANA

Māc: Tas Kungs lai ir ar jums!

DRAUDZE: Un ar Tavu garu!

 Māc: Dievs, …To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

DRAUDZE:

 SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS

Māc. Tā Kunga vārds!

DRAUDZE: Pateicība Dievam.

DRAUDZES DZIESMA

SPREDIĶIS

TICĪBAS APLIECĪBA (visi)
DRAUDZE:
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;
un uz Jēzus Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.

 DRAUDZES DZIESMA

 LŪGŠANA

 DRAUDZE:
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds!
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī 
mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.

 PATEICĪBA – BENEDICAMUS

Māc.: Tā Kunga vārds lai ir teikts un augsti slavēts. Allelūja! (Ciešanu laikā bez “Allelūja!”)

DRAUDZE: No šī laika mūžīgi. Allelūja!

 Māc: LŪGSNA … caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu.

DRAUDZE:

SVĒTĪŠANA

Dievs lai tevi svētī un tevi pasarga!
Dievs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!
Dievs lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!

DRAUDZE:

DRAUDZES NOSLĒGUMA DZIESMA

POSTLUDIUM